Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021, do naszej placówki już ruszyła! Nie przegap!

Procedury bezpieczeństwa

Dowiedz się jak bezpiecznie pojawić się na konsultacjach lub egzaminie

Płatne staże i praktyki

W ramach projektu oferujemy płatne staże i praktyki u pracodawców

Rekrutacja na kurs ROL.04. - Prowadzenie produkcji rolniczej

Zapraszamy zainteresowanych kursem ROL.04. do wypełnienia podania!

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Co robimy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Sprawdź ofertę naszych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kurs spawania metodami TIG, MIG i MAG

Zdobądź uprawnienia spawacza dowolną metodą!

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Posiadamy jedyną w Czarnkowie Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.

Nauka zdalna

Pobierz materiały do nauki zdalnej

Ostatnie wydarzenia

Nabór na stanowisko diagnosty samochodowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie, ogłasza nabór na wolne stanowisko diagnosty samochodowego:


I. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Chodzieska 29 64-700 Czarnków


II. Stanowisko:

Diagnosta


III. Wymagania niezbędne do zajmowanego stanowiska:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie min. średnie zawodowe,
 • uprawnienia diagnosty,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność sądowa za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku diagnosty.


IV. Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, znajomość obsługi aparatury techniczno-pomiarowej,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

V. Podstawowy zakres obowiązków:

 • wykonywanie przeglądów samochodowych przy wykorzystaniu aparatury techniczno-pomiarowej,
 • ocenianie stanu technicznego poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych,
 • określanie rodzaju i zakresu koniecznych napraw,
 • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych.

VI. Wymagane dokumenty:


VII. Warunki zatrudnienia:

 • wymiar zatrudnienia -0,53 ,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • miejsce wykonywania pracy: Stacja Kontroli Pojazdów Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie, ul. Chodzieska 29.


VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie ,
osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie, ul. Chodzieska 29, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Chodzieska 29, 64-700 Czarnków z dopiskiem „Oferta na stanowisko Diagnosty” w terminie do dnia 31.07.2020r. ,do godz. 10.00.


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


IX. Dodatkowe informacje:
Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone datą oraz
własnoręcznym podpisem.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisać.
Życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)”
Kandydaci spełniający wymagania formalnie zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu II etapu procedury naboru.
Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, przedłoży na prośbę pracodawcy aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Dokumenty wybranego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną dołączone do protokołu naboru, a po upływie 3 miesięcy podlegają procedurze zniszczenia, chyba ze kandydat je odbierze.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego .


Małgorzata Wylegała
Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego
ul. Chodzieska 29
64-700 Czarnków

Załączniki:

POKAZ CZESANIA FRYZUR

W dniu 09 marzec 2020 r. w pracowni fryzjerskiej CKZ z okazji Dnia Kobiet odbył się pokaz czesania fryzur. Organizatorem byli nauczyciel i uczniowie klas fryzjerskich.

Read More

Mechatronicy ćwiczą intensywnie…..

W pracowni mechatronicznej (W13) oraz w Sali W7 (adaptowanej tymczasowo do programowania sterowników  PLC ) pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych: A. Kopki oraz W. Oltmana, trwają intensywne ćwiczenia praktyczne. Uczniowie podzieleni na grupy realizują projekty przygotowujące do pierwszej kwalifikacji EE.02. : „Uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych”.

Read More

CLOSE
CLOSE