§ 1

 1. Kodeks etyki – zwany dalej: „Kodeksem”, zawiera podstawowe wartości, jakimi powinny kierować się pracownicy zatrudnieni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Kodeksu w miejscu pracy oraz poza nim.

§ 2

 1. Kodeks etyki obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w Centrum, zwanych dalej „pracownikami”, a zapoznanie się z nim pracownik powinien potwierdzić na piśmie w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

 1. Pracownik winien przestrzegać postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych przepisów prawa, w tym ustalonych procedur wewnętrznych obowiązujących w placówce.
 2. Pracownik może podejmować decyzje tylko w oparciu o wyraźną podstawę prawną i udzielone upoważnienia.
 3. W podejmowanych decyzjach, pracownik działa w granicach obowiązującego prawa, dochowując należytej staranności, pamiętając o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności.

§ 4

 1. Pracownik zobowiązany jest do sumiennego i starannego wykonywania powierzonych mu obowiązków, z uwzględnieniem posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 2. Pracownik wykonuje swoje obowiązki w sposób obiektywny, przyjmując zasadę równego traktowania osób znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej. Odmienne potraktowanie danej sprawy wymaga przedstawienia argumentów uzasadniających podjęcie takiej decyzji.
 3. Rozpatrzenie sprawy winno być przeprowadzone wnikliwie, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności danego przypadku.
 4. Sprawy powinny być załatwiane sprawnie, bez zbędnej przewlekłości – zwłaszcza w sprawach oczywistych, niewymagających zbierania materiału dowodowego, informacji czy oświadczeń.

§ 5

 1. Pracownicy zobowiązani są wykonywać swoje zadania bezstronnie, w sposób niebudzący podejrzeń o interesowność.
 2. Przy podejmowaniu decyzji pracownik nie może poddawać się w szczególności naciskom politycznym, które mogą wzbudzać podejrzenie o stronniczość.
 3. Przy podejmowaniu decyzji pracownik musi kierować się zasadami praworządności, a nie interesem osobistym czy rodzinnym.
 4. Pracownik nie może wykorzystywać zajmowanego stanowiska dla własnych korzyści.
 5. Pracownik podlega wyłączeniu w każdym stadium postępowania danej sprawy, w sytuacji gdy od jej rozstrzygnięcia zależałaby jego sytuacja osobista, członków jego rodziny lub innych osób bliskich.

§ 6

 1. Pracownik udziela informacji o charakterze publicznym organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnia w pełnym zakresie dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.

§ 7

 1. Pracownik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji ustawowo chronionych, na zasadach określonych we właściwych przepisach.

§ 8

 1. Pracownicy zobowiązani są do okazywania kultury osobistej, uprzejmości i życzliwości wobec współpracowników, uczniów i petentów.
 2. Pracownika obowiązuje schludny strój.
 3. Pracownik zachowuje się godnie zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, dba o dobry wizerunek centrum.
 4. Relacje służbowe pracowników opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
 5. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

§ 9

 1. Pracownik podejmuje działania mające na celu stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.

§ 10

 1. Pracownik jest zobowiązany przestrzegać postanowień Kodeksu Etyki i ponosi odpowiedzialność za naruszenie jego zasad.