Nasze Zadania

Nasze Zadania

Zadania Centrum Edukacji Zawodowej to:

Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Do zadań Centrum w szczególności należą:

 • organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie,
 • organizowanie i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach:
  • ślusarz,
  • kucharz .
 • podnoszenie kwalifikacji dorosłych, w tym bezrobotnych w formie kształcenia kursowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy, w tym:
  • kursy pedagogiczne,
  • kursy umożliwiające uzyskanie tytuł w kwalifikacyjnych w zawodzie: mistrz, czeladnik,
  • kursy zlecone mające na celu uzyskanie przez uczestników kwalifikacji określonych przez zleceniodawców (przekwalifikowanie),
 • prowadzenie kursów spawalniczych w zakresie posiadanego Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
 • prowadzenie nauki jazdy,
 • przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych w porozumieniu z Okregowa Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu w zawodach:    
  • ślusarz,
  • kucharz .

Zadania Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego:

Ośrodek realizuje zadania z zakresu dokształcania młodocianych pracowników, zwanych „młodocianymi” oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. W szczególności są to:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców, w zakresie teoretycznej nauki zawodu, celem przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
 • ośrodek realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych.
admin

Comments are closed.