Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego

Projekt „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego” realizowany jest ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: RPWP.08.03.01-30-0015/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2020-30.04.2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 303 107,65 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 167 169,64 PLN

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym z Zespołu Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance, Zespołu Szkół w Trzciance , a także nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych pracujący w Zespole Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie. Projektem objęci zostaną uczniowie uczący się w zawodach technik: pojazdów samochodowych, logistyk, mechatronik, spedytor, budownictwa, informatyk, organizacji reklamy oraz ślusarz i mechanik samochodowy.

CEL PROJEKTU:

zakłada do 30.04.2022 r. podniesienie zdolności do zatrudnienia 190 uczniów/nic ZS w Czarnkowie, ZST w Trzciance i ZS w Trzciance poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych tych uczniów/nic oraz zwiększenie kwalifikacji i  kompetencji zawodowych nauczycieli/lek.

Cel osiągnięty zostanie poprzez realizację dla uczniów/nic staży i praktyk zawodowych w  przedsiębiorstwach, dodatkowych kursów zawodowych, zajęć metodą projektu, poradnictwo zawodowe, doposażenie pracowni szkolnych i CKZ-u oraz kursy doskonalące dla  nauczycieli/lek.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • doposażenie pracowni dla zawodu technik organizacji reklamy w ZS w Czarnkowie
 • doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk, technik spedytor, technik budownictwa w ZST w Trzciance
 • doposażenie pracowni dla zawodu technik mechatronik i zawodów mechanicznych w CKZ w Czarnkowie
 • zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych u 188 uczniów i uczennic
 • zwiększenie wiedzy przyczyniające się do świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej oraz zwiększenie umiejętności kluczowych w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej u 190 uczniów i uczennic
 • wzrost poziomu umiejętności uniwersalnych wymagających wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów oraz rozwinięcie podstawowych umiejętności społecznych przydatnych w dalszej nauce i pracy zawodowej, w tym umiejętności pracy w zespole u 180 uczniów i uczennic
 • uzupełnienie i rozszerzenie u 50 uczniów/nic nabytej w szkole wiedzy oraz kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie
 • uzupełnienie i rozszerzenie u 98 uczniów/nic nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie
 • podniesienie kwalifikacji 14 nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin projektu dostępne są w Biurze Projektu, Sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecki.pl w zakładce Programy i Fundusze/Fundusze zewnętrzne.

Adres biura projektu: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3 pokój 28, 64-700 Czarnków

 • 668 432 898  w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: k.gruszczynska@pct.powiat.pl
 • 660 753 159  w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: amw@pct.powiat.pl

Link do strony powiatu:

https://czarnkowsko-trzcianecki.pl/podniesienie-kwalifikacji-i-kompetencji-zawodowych-uczniow-i-uczennic-szkol-zawodowych-powiatu-czarn.html

plakat-2

admin

Comments are closed.