Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
 3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 4. naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08 może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02 może uzyskać dyplom zawodowy
w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. planowania, organizowania i w dokumentowania procesów transportowych;
 2. prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 3. wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Absolwent kursu KKZ ROL.04. będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 2. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
 3. prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 4. prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,
 2. organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
 2. wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
 3. udzielania porad kosmetycznych;
 4. organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.