Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określenie jako RODO, GDPR jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w załączniku do niniejszego pisma, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie oraz zasady, na jakich będzie się ono odbywać.

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.      

„KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie, Chodzieska 29, 64-700 Czarnków.
  2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pani Anna Konieczka, z którą  można skontaktować się pod adresem e-mail: dyrektor@ckzczarnkow.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym mamy ustawowy obowiązek przekazywania danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia nauki lub zatrudnienia w placówce, oraz niezbędnych do celów archiwalnych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.