Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Do zadań Centrum w szczególności należą:

 • organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów szkół branżowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w różnych zawodach
 • podnoszenie kwalifikacji dorosłych, w tym bezrobotnych w formie kształcenia kursowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • prowadzenie kursów spawalniczych w zakresie posiadanego Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
 • przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych w porozumieniu z Okregowa Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu w zawodach:
  • ślusarz,
  • kucharz,
  • fryzjer

Centrum realizuje zadania z zakresu dokształcania młodocianych pracowników, zwanych „młodocianymi” oraz realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. W szczególności są to:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców, w zakresie teoretycznej nauki zawodu, celem przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
 • ośrodek realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych.